S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Consultee, s.r.o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
tel: +421 905 251 396
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) slúžia na spresnenie a vymedzenie práva a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.  VOP medzi kupujúcim, či už fyzickou alebo právnickou osobou a spoločnosťou Consultee, s. r. o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, Číslo vložky: 92553/B, IČO: 47443537, IČ DPH: SK2023882960,   banka Tatrabanka, a. s. (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.osobnyrozvoj.sk (ďalej len “obchod”).

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení (konkr. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl.), zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Pričom:

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci (všeobecne) – na stránke www.osobnyrozvoj.sk zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí v registračnom formulári.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu  vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Ak dôjde k porušeniu podstatných podmienok dohodnutých v čase potvrdenia, vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim nevzniká.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, počet kusov, výber prepravy a spôsob doručenia, celková cena spôsob úhrady, dodacia adresa, fakturačná adresa /vrátane mena, ak sa líši od kupujúceho/.

Za presnú adresu doručenia zodpovedá kupujúci. V príade, že nedošlo k pochybeniu zo strany predávajúceho, Slovenskej pošty, prípadne ďalších tretích strán (napr. kuriérskej spoločnosti), zodpovedá za dodatočne vzniknuté náklady kupujúci, tzn. v prípade nesprávne uvedenej adresy zo strany kupujúceho znáša kupujúci skutočné náklady na poštovné, prípadne za spätné doručenie zásielky.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 28 pracovných dní. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-          V prípade objednávky na dobierku nebolo možné objednávku záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily)

-          Tovar sa už u výrobcu nevyrába alebo nedodáva, prípadne by sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade  vyššie spomenutej situácie je predávajúci povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní. Táto lehota sa začína počítať od dátumu kontaktu (mailom, telefonátom).

-          Ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená celá suma objednávky do 8 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 5 pracovných dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy  je kupujúci povinný dodržať nasledujúce podmienky:

-          Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

-          Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • Tovar musí byť v pôvodnom obale,
 • Tovar nesmie byť použitý,
 • Tovar musí byť nepoškodený,
 • Tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
 • Tovar musí byť zaslaný späť predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám pošleme peniaze za Tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 

Tovar pošlite na adresu: Consultee, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava. Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže po prevzatí tovaru zaslať tovar predávajúcemu na vlastné náklady späť. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady a zmluvnú pokutu podľa týchto Obchodných podmienok.

Ak sa kupujúci rozhodne do lehoty 7 dní vrátiť časť zásielky, náklady spojené s vrátením zásielky znáša kupujúci. V prípade, ak došlo k pochybeniu zo strany predávajúceho (omylom zaslaný iný výrobok), náklady spojené s vrátením a opätovným zaslaním správneho výrobku znáša predávajúci. Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

 

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, žed predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamiertavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 Eur. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vychádza zo Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov; Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 524/2013 z 21. mája 203 o riešení spotrebiteľských sporov online a Zákona č. 391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Cenové podmienky

Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode „Poštovné a balné“.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo takéto uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. Klient bude neodkladne informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave alebo je pri zľave uvedný odkaz na webovú stránku, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

 

Poštovné a balné

Predávajúci si balné neúčtuje okrem darčekových balení, ktoré sú spoplatnené podľa samostatného cenníka.

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom kuriérskej služby.

 

 

 

 

Cenník poštovného

Spoločnosť

Hmotnosť zásielky

Cena tovaru

Poštovné

Poštovné dobierka

Kuriér GLS

Nerozhoduje

Do 69,99 Eur  s DPH vrátane

5,00 EUR

7,00 Eur

Kuriér GLS

Nerozhoduje

Nad 70 Eur s DPH

0,00 Eur

2,00 Eur

Slovenská pošta

Nerozhoduje

Do 49,99 Eur s DPH vrátane

4,00 Eur

6,00 Eur

Slovenská pošta

Nerozhoduje

Nad 50 Eur s DPH

0,00 Eur

2,00 Eur

Slovenská pošta – balík na adresu

Nerozhoduje

Do 70,00 Eur s DPH

5,00 Eur

7,00 Eur

Packeta

Nerozhoduje

Do 49,99 Eur s DPH vrátane

4,00 Eur

6,00 Eur

Packeta

Nerozhoduje

Nad 50 Eur s DPH

0,00 Eur

2,00 Eur

 

Pri požiadavke neštandardného spôsobu doručenia (expresne kuriérom, 1.triedou a pod.) je výška poštovného predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovená individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku alebo v prípadoch, kedy dôjde k zneužitie užívateľského konta, si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosti platby len na spôsoby zaručujúce platbu pred odoslaním tovaru. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného alebo kompenzáciu za vynaložené náklady.

V prípade, že pri platbe vopred nie je uhradená celá suma za objednávku do 8 pracovných dní, objednávka bude zrušená. Ak kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

Osobný odber je možný len po telefonickej alebo emailovej dohode s firmou Consultee, s. r. o. a po platbe vopred.

 

Podmienky a možnosť platby za tovar

V internetovom obchode  www.osobnyrozvoj.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi, alebo na pošte. /len v rámci dopravy do SR a ČR/

Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

PayPal – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite.

Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru po dobu, kým nebude cena uhradená.

Platobnou kartou – výberom tejto možnosti po potvrdení objednávky budete presmerovaný na platobnú bránku GoPay, prostredníctvom ktorej zrealizujete platbu podľa inštrukcií.

Online bankový prevod – výberom konkrétnej banky budete presmerovaný na konkrétnu stránku vami vybranej banky, kde zrealizujete úhradu prostredníctvom inštrukcií.

V hotovosti – z virtuálnej registračnej pokladnice vám bude vydaný blok o úhrade.

 

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní - maximálne však do 60 pracovných dní, pre tovar na objednávku (deň objednávky sa nezapočítava) od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo pripísania platby na účet v prípade platby vopred. Pod potvrdením objednávky sa rozumie aj potvrdenie v prípade akýchkoľvek zmien objednávky zo strany kupujúceho. V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 15 pracovných dní, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Objednávky uskutočnené po 18:00 hod. v danom dni sa považujú za uskutočnené v nasledujúcom pracovnom dni.

V prípade dvoch po sebe idúcich zásielkach si predávajúci vyhradzuje právo odoslať ďalší tovar až po pripísaní platby za predchádzajúcu zásielku.

Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Stav objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený emailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak sa zmluvné strany dohodnú o odoslaní neúplnej zásielky (napr. V prípade dlhšieho výpadku niektorého z objednaných produktov), predávajúci neskôr tovar automaticky nedoposiela. Predávajúci môže následne chýbajúci tovar poslať ako novú objednávku, a teda vrátane poštovného podľa sadzieb uvedenýchb vo VOP, prípadne podľa individuálnej dohody.

 Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu spotreby, prípadne inú vadu, kvôli ktorej bol produkt vo výpredaji.

Podmienky pre vrátenie tovaru

Pri dodávke alebo prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,

- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.

Reklamáciu na tovar môže kupujúci uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Consultee, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava

 

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.osobnyrozovj.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

Zmluvná pokuta

Podľa § 12 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Objednávka, ktorá nebola zrušená podľa týchto obchodných podmienok, resp. zákonným spôsobom, je záväzná a kupujúci je povinný ju prevziať podľa §588 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. podľa Obchodného zákonníka. V prípade, že kupujúci zásielku neprevezme, bude mu vyúčtovaná zmluvná pokuta 5 Eur, ktorá slúži na čiastočnú kompenzáciiu finančných a administratívnych nákladov súvisiacich s neprevzatou zásielkou.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdil záujem o objednaný tovar a súhlasí s VOP. Neprevzatie zásielky z dôvodu nezáujmu neakceptujeme.

Platobné informácie potrebné k úhrade zmluvnej pokuty budú zaslané elektronickou a/alebo písomnou formou.

 

Platobné a dodacie podmienky – semináre

-          Prihláška na seminár Vám bude po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdená. Na seminár budete zaradený v poradí, v ktorom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára, resp. nedostatočného počtu prihlásených účastníkov Vám ponúkneme náhradný termín, prípadne zrušenie prihlášky.

-          Uzávierka prihlášok je 4 kalendárnych dní pred termínom konania seminára. Prihlášky po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 251 396.

-          Prijate objednávky Vám bude potvrdené emailom.

-          4 dni pred začiatkom seminára vám bude zaslaný materiál s presným obsahom a bližšími informáciami o mieste a termíne konania seminára.

-          V príade platby bankovým prevodom, platobnou kartou, resp. formou paypal prosím uvádzajte variabilný symbol v potvrdení objednávky. Zálohová faktúra vám bude vystavená max. do 48 hodín od uskutočnenia objednávky. Platba v hotovosti nie je možná.

-          Vstup účastníka na seminár je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Vyúčtovacia faktúra bude účastníkovi odovzdaná na seminári, na vyžiadanie zaslaná mailom na ním uvedenú mailovú adresu.

-          Cena seminára zahŕňa občerstvenie počas seminára a materiály.

-          Spoločnosť Consultee, s. r. o. si vyhradzuje  právo na prípadnú zmenu, prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára. O všetkých zmenách Vás budeme informovať telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.

-          Účastník odborného seminára berie na vedomie, že na seminári je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.

 

Zľavy – semináre

Pri prihlásení 3-5 osôb na jeden odborný seminár získate zľavu 10 % z ceny seminára na každého prihláseného účastníka.

Pri prihlásení 6 a viac osôb na jeden odborný seminár získate zľavu 15 % z ceny seminára na každého prihláseného účastníka.

V prípade akejkoľvek inej akcie sa zľavy navzájom nenapočítavajú, platí najvyššia z nich.

Zľavy Vám budú odpočítané na faktúre.

V prípade LAST MINUTE akcie Vám bude zohľadnená zľava seminára určená v ponuke.

 

Storno podmienky - semináre

Prihláška na seminár je záväzná, môžete ju však zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára. Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť zrealizované písomne alebo formou emailu.

Ak však z Vašej strany nebude prihláška zrušená (neodstúpite od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, ste povinní uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

-          100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň seminára, alebo sa nezúčastníte seminára. Zastpúpenie prihlásených účastníkov je možné.

-          70 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni pred seminárom.

-          50 % z ceny, ak sa príomné zrušenie uskutoční 3 až 5 pracovných dní pred seminárom.

 

Zákaznícky servis – semináre

Na všetky otázky týkajúce sa seminárov Vám radi odpovieme v pracovných dňoch od 8:00 – 17:00 na tel. čísle: +421 905 251 396 Vaše otázky, postrehy a pripomienky môžete zasielať na našu e-mailovú adresu: obchod@osobnyrozvoj.sk .

 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

 • Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť

Consultee, s.r.o.

Mickiewiczova 2

811 07 Bratislava

 

IČO: 47 443 537

IČ DPH SK2023882960

 (ďalej len "správca").

 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

Consultee, s.r.o.

Mickiewiczova 2

811 07 Bratislava

 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Spoločnosť Consultee, s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Consultee), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Consultee je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Consultee, s.r.o..

 • Spoločnosť Consultee, s.r.o. spracúva emailovu adresu na účely marketingu a to formou newsletra.

Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach osobnyrozvoj.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

  

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy

Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL),

Unihost s.r.o. (správca serverov) ,

Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)

Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) ,

kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Consultee, s.r.o.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaily obchod@osobnyrozvoj.sk

 

 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho po svojom potvrdení nadobúda podobu uzatvorenej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

 

VOP sú platné od : 1.2.2015

Aktualizované: 01. 6. 2023

 

KONTAKTY

Consultee, s.r.o.

Adresa: Mickiewiczova 2

PSČ: 811 07 Bratislava

Email: obchod(a)osobnyrozvoj.sk

Telefón: +421 905 251 396

Njg1MDI2Nz